SFS 1992:1381

921381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1381 Lag

Utkom från trycket

om ändHng i socialtjänstlageii (1980:620);

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § socialtjänstlagen (1980:620)^

skall ha följande lydelse.

4

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i

förekommande fall den eller de n ämnder som utses enligt första stycket.

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens

uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som innefattar myndighetsutöv­
ning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild in divid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr. 1992/93:105.

' Lagen omtryckt 1988:871.

' Senaste lydelse 1990:1403.

fil

0

i flfll

Ipa

[jfca

&tcS'

c cl,-i)

fatr

'iKSij

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.