SFS 1977:195

770195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:195

om ändring i lagen (1970:296) om social centralnämnd

uikom rrm trycket

m. m.,

^J^>P 12

1977

iitfardad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1970: 2 96) om so­

cial centralnämnd m. m.

dels att 5-10

skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 1. 3 och 8 §§ skall u tgå.

dels att 2-4

skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Har beslut fattats enligt 1 §. tillämpas icke 2-3 och 9

lagen

(1956: 2) om s ocialhjälp. 2 > ! andra stycket och 7 S första, tredje och fjärde
styckena barnavårdslagen (1960; 97). 3 § första stycket och 5 § första, and­

ra. fjärde och femte styckena lagen (1954:579) om nykterhetsvärd.

Vad i övrigt i lag eller anna n författning är föreskrivet om socialnämnd,

barnaväi-dsnämnd eller nykterhetsnämnd skall äga motsvarande tillämp­
ning i fi-å ga om social centralnämnd och. i före kommande fall. social di­
striktsnämnd.

3 § 1 fråga om social centralnämnd och social distriktsnämnd tillämpas

bestämmelserna i 3 kap. 2 §. 3 § fö rsta stycket, 4 S, 5 § f örsta och tredje
styckena, 6-8 §§, 9 § första stycket och 10-12 §§ kommunallagen
(1977:179) på m otsvarande sätt.

Social distriktsnämnds eller, om distriktsnämnder ej har inrättats, social

centralnämnds protokoll behöver dock ej, utöver vad som följer av 14 §

tredje stycket barnavårdslagen (1960:97), upptaga annat än uppgift om

närvarande ledamöter, beslutet i varj e ärende och uppgift om reservation.

Föreskrifter om i vilke n utsträckning beslut skall innehålla de skäl som har
bestämt utgången finns i 17 § förvaltning slagen (1971:290) och 14 § fjärde

stycket barnavårdslagen.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslag en tillämpas bestämmelserna i 4 och

5 §§ nämnda lag i samtliga ä renden hos social centralnämnd och social di­
striktsnämnd.

4

Det ankommer på social distriktsnämnd att avgöra ärenden som av­

ser vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild person en­

ligt lagen (1956:2) om socialhjälp, barnavårdslagen (1960:97) eller lagen
(1954:579) om nykterhetsvård. Kommunens fullmäktige får uppdraga åt
nämnden att även i övrigt a vgöra ärenden som avser vård och behandling

eller annan åtgärd beträffande enskild person. Endast sociala centralnämn­
den får göra framställning och avge yttrande till fullmäktige.

' Prop. 1976/77: i, KU 25, rskr 148.

^ Senaste lydelse 1 971: 669. � ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

517

o

¬

background image

SFS 1977:195

Denna lag träder i kraft den I juli 1977.

;

;

Pä regeringens vägnar

RL'NF. GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' s ^

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.