SFS 1977:197

770197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:197

Lag

LUkom tV an tryc ket

den 12 maj 1977

520

om ändring i b arnavårdslagen (1960:97);

utfårdad den 21 apral 197 7.

Enligt riksdagens beslut' föreskiives i fråga om barnavårdslagen

(1960:97E

dels att 8, 10 och 12 §i? skall up phöra att gälla,
dels att 3 och 7 S S skall ha nedan angivna lydelse.

3 S Barnavårdsnämnden har

att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållanden

inom kommunen samt därvid särskilt uppmärksamma sådana underåriga

som med hänsyn till kroppslig eller själslig hälsa och utrustning, hem- och
familjeförhållanden samt omständigheterna i övrigt kunna anses vara sär­
skilt u tsatta för risk att utvecklas ogynnsamt,

att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård

samt därvid i mån av behov och möjligheter främja anordningar för bättre
fritidsförhållanden för barn och ungdom,

att stödja den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verk­

samhet som utövas genom u ngdomens egna sammanslutningar,

att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband

med nä mndens verksamhet,

att förvalta egendom som hör till k ommunens barnavård, i den mån ej

förvaltningen uppdragits åt annan nämnd eller åt särskild styrelse,

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ären­

den som angå nämndens verksamhet samt

att även i övri gt, i den mån detta ej tillkommer annan enligt beslut som

avses i 3 k ap. 14 § kommunallagen (1977:179), om besöija sådana angelä­

genheter som avse kommunens barnavård och äro att hänföra till förv alt­

ning och verk ställighet.

7 § I fråga om barnavårdsnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §,

3 § fö rsta stycket, 4 §, 5 § första och tredje styckena, 6-8 §§, 9 § första
stycket och 10-12 §§ kommunallagen (1977; 179) på motsvarande sätt.

Uppdrag, som avses i 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen

(1977:179), får ej omfatta befogenhet att

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2, 3 eller 4 eller enligt 29 eller 30 § eller göra

framställning om intagning i un gdomsvårdsskola,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller för­

handsbesked som avses i 47 § eller förbud som avses i 50 eller 51 § eller

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken i andra

avseenden än som sägs i 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 7 eller 9 §, 7 kap. 2 eller 7 §,
om avtalet ej innefattar åtagande att utge engångsbelopp, eller 7 kap. 11 §,

enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 , 11 eller

18 § lagen (1964: 143) om bidrag sförskott.

' Prop. 1976/77:1, KU 25, rskr 148.

^ Lagen omtryckt 1971:308.

Senaste lydelse av 1 2 § 1976:621.

¬

background image

Nämndens protokoll behöver ej, utöver vad som följer av 14 § t redje och

SFS 1977:197

Qärde styckena denna lag, upptaga annat än uppgift om närvarande leda­
möter, beslutet i varje äre nde och uppgift om reservation.

Utan hinder av 2 § 2 förvaltni ngslagen (1971:290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 5

nämnda lag i samtliga ären den hos barnavårdsnämnd.

Denna lag t räder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.