SFS 1982:1110

821110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1110

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utkom frän trycket

den 23 december 1982

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 66 § socialtjänstlagen (1980:620)

skall ha nedan angivna lydelse.

66 § Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden
utan hinde r av selcretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens
verksamhet. Detsamma gäller enligt 14 ka p. 2 § tred je stycket samma lag

beträffande vissa brott som riktar sig mot underåriga. Av den s istnämnda
bestämmelsen följer också att sekretess inte hindrar att uppgift, som angår
misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängel­
se i två år, lämnas till en åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Från socialtj änsten skall utan hinder av sekretess lämnas uppgift om

huruvida nå gon vistas i ett hem för vård eller boend e, om uppgiften för

' Prop. 1981/82:186, KU 1982/83:12, rslcr 1982/83:74.

2769

174-SFS 1982

¬

background image

\

'"et?-

SFS 1982:1110

särskilt fall begärs av en domstol, ålclagarmyndighet, polismyndighet,;
kronofogdemyndighet eller folkbolcföringsmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

GERTRUD SIGURDSEN

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

'6

1.1'

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.