SFS 1984:427

840427.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1924:427

Utkom från trycket

den 19 juni 1984

Lag_

om ändrimig i sodafllJäEstlagee (1980:62(0');

utfardad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 75 § socialtjänstlagen (1980:620)

skall ha nedan angivna lydelse.

75 § Till böter döms den som

1. å sidosätter bestämmelserna i 25 § eller 31 § förs ta stycket, om inte

gärningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen (1979:552) om
internationell adoptionshjälp,

2. överträder förbud som har meddelats med stöd av 27 eller 28 §,
3. utan tillstånd driver ett sådant hem för vård eller boende som avses i

69 §,

4. i strid mot e tt förbud som har meddelats enligt 70 § fo rtsätter verk­

samheten vid ett hem för vård eller boende.

Allmänt åtal far väckas endast efter medgivande av socialnämnden,

länsstyrelsen eller socialstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

' Prop. 1983/84:142, JuU 28, rskr 341.

Lars Hultstrand

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.