SFS 1990:1403

901403.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 199(0): Um Lag

Utkom från trycket

OM äedräiig i socialtjänistlageii (1980:620);

i

/

den 28 december 1990

utfärdad deti 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 10, 20, 21, 35 och 54 §§

socialtjänstlagen (1980:620)^ skall ha följande lydelse.

4 § Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de

nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gälleri

förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan

service samt dagverksamheter underlätta för den enskilde att bo hemma
och ha kontakter med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillh andahålla sociala tjänster genom rådgiv­

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed

jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä­

genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det.

20 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostä­

der och ge d em som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan

lättåtkomlig service.

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och

omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd.

�vergången från ett yrkesverksamt liv skall underlättas genom informa­

tion och annat stöd.

21 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psy­

kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull

sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans

behov av särskilt stöd.

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till

följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant
boende.

35 § För plats i förskola eller i fr itidshem, färdtjänst, social hemhjälp,
sådant boende som avses i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket ell er
annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt

grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga

kommunens självkostnader.

2548

' Prop. 1990/91; 14, SoU9, rskr. 97.

' Lagen omlryckt 1988:871.

¬

background image

¥^ör sådana platser i förskola som avses 1 14 och 15 §§ får avgift tas ut

SFS 1990:1403

endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525

timmarom året.

Avgifter som avser helinackordering i en särskild boendeform för ser­

vice och omvårdnad skall b estämmas så att de boende förbehålls tillräckli­

ga medel för sina personliga behov. Regeringen med delar ytterligare före­

skrifter om sådana avgifter.

Regeringen meddelar föreskrifter om avgifter vid de inrättningar som

enligt lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra

vårdinrättningar övertagits av kommunerna.

54 § I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot

någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvalt­
ningslagen (1986; 223);
14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
16 och 17 § § om en parts rätt att få del av uppgifter,
20 § om motivering av beslut,

26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte uppgif­

ter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i förskola eller

fritidshem, om ett sådant boende som avses i 20 § andra stycket eller 21 §
tredje stycket eller om någon an nan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan

eller ett yttrande till en annan myndighet i e tt mål eller ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild hos denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en

landstingskommun med stöd av �vergångsbestämmelserna till lagen

(1990; 1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

kommit överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning som

avses i nämnda lag tillämpa s vad som sägs i de nya bestämmelserna i 35 §

första, tredje och fjärde styckena om avgifter från och med den dag

övertagandet skedde för dem som vistas vid v årdinrättningen.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

i

2549

v

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.