SFS 1970:296

700296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 296 och 297

Utkom från trycket den 23 juni I970

Nr 296

Lag

om social centralnämnd m. m.;

given Sofiero den 5 juni 19 70.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §

De uppgifter i en kommun som enligt gällande författningar ankommer

på socialnämnd, barnavårdsnämnd och kommunal nykterhetsnämnd får

efter beslut av kommunens fullmäktige i stället handhas av en för de tre

vårdområdena gemensam social centralnämnd.

Inrättas social centralnämnd, får kommunens fullmäktige också besluta

att i kommunen skall inrättas två eller flera sociala distriktsnämnder, var

och en för ett socialvårdsdistrikt, för att i den omfattning som framgår av

9 § handha uppgifter som avses i första stycket.

2 §

Har beslut fattats enligt 1 §, tillämpas icke 2�5, 8 och 9 §§ lagen

(1956: 2) om socialhjälp, 2 § andra stj^cket, 7, 8 och 10�12 §§ barnavårds­

lagen (1960: 97), 3 § första stycket, 5�7 §§ samt 8 § 1 och 2 mom. lagen

(1954: 579) om nykterhetsvård.

Vad i övrigt i lag eller annan författning är föreskrivet om socialnämnd,

barnavårdsnämnd eller nykterhetsnämnd skall äga motsvarande tillämp­

ning i fråga om social centralnämnd och, i förekommande fall, social di­

striktsnämnd.

Sociala centralnämnden

3 §

Ledamöter och suppleanter i social centralnämnd väljes av kommunens

fullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får

dock ej vara under nio. Där så lämpligen kan ske, bör juridisk och medi­

cinsk sakkunskap vara företrädd inom nämnden.

' Prop. 1970:121, 2LU 51, rskr 285.

¬

background image

616

1970 ⬢ Nr 296

Valet skall vara proportionellt, om det begäres av minst så niånga väl­

jande som motsvarar det tal, vilket erhällés då samtliga väljandes antal

delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid

sådant proportionellt val finns särskilda bestämmelser.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall den ordning bestämmas,

i vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.

4 §

I fråga om social centralnämnd äger 32�42 §§ kommunallagen (1953:

753) om kommunens styrelse motsvarande tillämpning. Nämndens proto­

koll behöver, förutom vad som följer av 14 § tredje stycket barnavårds­

lagen (1960: 97), ej innehålla annat än förteckning på närvarande ledamö­

ter samt för varje ärende beslutet och skälen därför.

5 §

Social centralnämnd får vid behov tillkalla särslulda sakkunniga att del­

taga i nämndens överläggningar, tillsätta tjänst hos nämnden och anlita

det biträde i övrigt som fordras. �r behovet av juridisk eller medicinsk

sakkunskap ej tillgodosett inom nämnden, bör den anlita biträde av perso­

ner med sådan sakkunskap.

Har kommunen beslutat inrätta tjänst, som skall vara gemensam för

social centralnämnd och annat kommunalt förvaltnings- eller verkställig­

hetsorgan, får tjänsten tillsättas i den särskilda ordning kommunen be­

stämmer.

6 §

�r någon i så trängande behov av socialhjälp, att med dess avhjälpande

ej kan anstå till dess social centralnämnd sammanträder, får nämndens

ordförande tills vidare be^^lja honom socialhjälp. Ordförandens beslut skall

anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Kan i ärende enligt barnavårdslagen (1960:97) social centralnämnds

prövning ej avvaktas utan fara eller allvarlig olägenhet, får nämndens ord­

förande vidtaga de åtgärder samt meddela de beslut och förordnanden som

anges i 11 § första stycket barnavårdslagen. Beslut som ordföranden fattat

med stöd av detta stycke länder omedelbart till efterrättelse och gäller

tills vidare i avbidan på nämndens prövning. Det skall anmälas vid nämn­

dens nästa sammanträde. Avser beslutet omhändertagande enligt 29 eller

30 § barnavårdslagen eller förbud enligt 50 § samma lag, skall ordföranden

omedelbart sammankalla nämnden för att besluta i ärendet. Nämndens sam­

manträde skall i sådant fall hållas utan dröjsmål och senast inom tio dagar

från dagen för ordförandens beslut.

7 §

Om kommunens fullmäktige bestämmer det, får social centralnämnd

uppdraga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller supplean­

ter i nämnden, eller åt ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kom­

munen att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av socialhjälps-, bar­

navårds- eller nykterhetsvårdsärenden, vilkas beskaffenhet skall anges i

fullmäktiges beslut. Därvid skall de begränsningar i delegationsrätten som

anges i 12 § första stycket 1�4 barnavårdslagen (1960:97) gälla. Såvitt

angår ärenden enligt lagen (1954:579) om nykterhetsvård får nämnden

endast genom samfällt beslut utdöma förelagt vite, föranstalta om åtgärd

enligt 14 § 2 mom. lagen om nykterhetsvård, meddela beslut om övervak­

ning eller lydnadsföreskrifter, göra ansökan om tvängsintagning på allmän

vårdanstalt, föranstalta om verkställighet av slutligt beslut om tvångsin-

¬

background image

1970 . Nr 296 och 297

617

tagning, bevilja anstånd därmed, förklara sådant anstånd förverkat eller

göra anmälan hos överförmyndare. Framställning eller yttrande till full­

mäktige får beslutas endast av nämnden Samfällt.

Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall an­

mälas vid nämndens nästa sammanträde.

Sociala distriktsnämnder

8 §

Ledamöter och suppleanter i social distriktsnämnd väljes av kommunens

fullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får dock

ej vara under fem. Minst en av ledamöterna bör vara ledamot i sociala cen­

tralnämnden. I övrigt äger bestämmelserna i 3 § motsvarande tillämpning.

9 §

Det ankommer på social distriktsnämnd att avgöra ärenden som avser

vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild person enligt

lagen (1956: 2) om socialhjälp, barnavårdslagen (1960:97) eller lagen

(1954:579) om nykterhetsvård. Kommunens fullmäktige får uppdraga åt

nämnden att även i övrigt avgöra ärenden som avser vård och behandling

eller annan åtgärd beträffande enskild person.

10 §

Bestämmelserna i 4 §, 5 § första stycket, 6 och 7 §§ gäller i tillämpliga

delar i fråga om social distriktsnämnd och dess ordförande. Tjänst hos

nämnden tillsättes dock av sociala centralnämnden. Det ankommer även på

sociala centralnämnden att göra framställning och avge yttrande till kom­

munens fullmäktige.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢\åsso ha va Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.