SFS 1967:321

670321.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1967 . Nr 321 och 322

755

Nr 321

Lag

angående andrad lydelse av 8 § lagen den 4 januari 1956 (nr 2)

om socialhjälp;

given SlockhoJms slolL den 25 maj 1967.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n c l e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagenL funnit

go!t förordna, alt 8 § lagen den 4 januari 1956 om socialhjälp- skall er­

hålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

8 §.

�r nå gon �

honom socialhjälp.

Om komnuincns fullmäktige så besluta, äger socialnämnden uppdraga

ål särskild.avdelning, beslående av ledamöter eller suppleanter i nämnden,

eller ål ledamot eller suppleant eller åt tjänsteman hos kommunen att å

nämndens vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden, ^^^kas beskaf­

fenhet skall angivas i fiillmäiaiges beslut. Framställning eller yttrande till

fullmåklige må" dock icke beslutas annorledes än av nämnden samfällt.

Beslut,\ilkcl

nästa sammanträde.

Denna lag träder i kraft den I juli 1967.

Uet a lla som ^'ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta.^ Till yttermera

visso hava Yi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungk sigdl
belvräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1967.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.