SFS 1966:309

660309.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 309

ag

om andrad lydelse a> 93 § Sjaroavårdsiagen den 29 aprU 1960 (nr 97);

giDen Stockholms slolt den 16 ]unL 1966.

V 1 GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, g o r a -v e t e r 11 g t. att Vi, med riksdagenL fuimil

gott torordna, att

§' ba^na^årdslagen den 29 april 1960 skall erhålla

andrad lidelse på satt nedan angnes

93 §

Myndigheter Mllias

nämndens ingripande

Den som får kannedom om att någon, som ej fyllt aderton år, miss-

Iiandlas i liemmet eller eljest dar behandlas på sådant satt att tians kropps

liga eller själsliga halsa utsattes för fara bor anmäla detta till barnavårds

nämnd

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966
Det alla som vederbör hava sig horsamligen att efterrätta Till yttermera

vibso lia\a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sigul

bekräfta låtit

Stockholms slott den 16 jiim 1966.

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Socialdepaitementet)

SvEN A sPLlNG

* Prop 196G 96 L'U 32 RsKr 216

Nr o08 och J09

Stockholm 196G Kungl Boktryckeriet,P» A Norstedt&S5

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J^56 ⬢ p ir 310 och 311

Uttotn fran uyckct 3en 27 joni 1966

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.