SFS 1965:134

650134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1965 ⬢ W r 134. ocb 135

Du�~�~

^

1,65

Nt 134

Lag

om ändrad lydelse av 3 § barnavårdslagen den 29 aprU 1960 (nr 97);

gioen Slockholms sloU den 14 m aj 1565.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendcs Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3 § barnavårdslagen den 29 aprjj 1960 skall erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives.

3§.

Barnavårdsnämnden har
att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållanden in­

om konimunen samt därvid särsldlt uppmärksamma sådana underåriga som

med hänsyn till kroppslig eller själslig hälsa och utrustning, hem- och fa­

miljeförhållanden samt omständigheterna i öwigt kunna anses vara särskilt

utsatta för ri sk att utvecklas ogynnsamt,

utt verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård

samt därvid i mån av behov och möjligheter främja anordningar för bättre

fritidsförhållanden för barn och ungdom,

att stödja den personlighetsutvecklande och samhällsfostrande verksam-

mt som utövas genom ungdomens egna sammanslutningar,

allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband

med nämndens verksamhet,

egendom som hör till kommunens barnavård, i den mån ej

urvaltningen uppdragits åt annan nämnd eller ät särskild styrelse,

^ att själv ell er genom ombud föra kommunens talan i a lla mål och ärenden

om angå nämndens verksamhet samt

Ull av en i övrigt ombesörja sådana angelägenheter som avse kommunens

srnavård och äro att hänföra till för^mltning och verkställighet.

'ag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

J^^Sd^tkommit från trycket i Sve nsk författningssamling.

* 9 4^°^'

^13; R skr 212.

<^58000. Svensk förfaitningssamling 1DG5, Nr 134 och J3S

¬

background image

.352

I9G� ⬢ Nr 134 och 135

Det aJIa som vederbör hava sig hörsamligen att efterrälf T-

visso hav a Vi detta med egen hand nnderskrivit och med v'^

bekräfta läfit.

Stockhoims slott den 14 maj 3DG5.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Soelaideparteinentet)

LlNDSi^to^

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.