SFS 1964:66

640066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 66

Lag

angående ändring i lagen den 4 januari 1956 (nr 2) om socialhjälp;

given Stoc kholms slott den 3 april 196 4.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med. riksdageni, funnit

gott förordna, dels att 41�51, 55, 56 och 61 §§ lagen den 4 januari 1956

om socialhjälp skola upphöra att gälla, dels att 8, 35, 53, 54, 58 och 65 §§

samma lag skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, dels ock att

överskriften omedelbart framför 41. § skall utgå ur lagen^.

8 §.

�r n ågon �

honom socialhjälp.

Om kommunens fullmäktige så besluta, äger socialnämnden uppdraga

åt särskild inom nämnden bildad avdelning eller åt ledamot av nämnden

eller åt i kommunens tjänst anställd befattningshavare att å nämndens

vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet skall

angivas i fullmäktiges beslut. Framställning eller yttrande till fullmäktige

må do ck icke beslutas annorledes än av nämnden samfällt.

Beslut, vilket

nästa sammanträde.

35 §.

Make är �

andra maken.

För socialhjälp, som utgått till make för tid, då andra maken varit häk­

tad eller intagen i fångvårds- eller tvångsarbetsanstalt, ungdomsvårdssko­

la el ler allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare och till följd darav icke

"^'arit i stånd att fullgöra sin underhållsskyldighet mot maken, foreligger

icke e rsättningsskyldighet enligt denna paragraf. Ersättningss_kyl(hghet fö­

religger ej heller för socialhjälp, som utgått till make for tid, då andra

i^aken åtnjutit socialhjälp enligt 12 §.

53 §.

, .Socialstyrelsen har att genom råd och upplysningar verka f;Qr a lt social­

ly alps verksamheten ordnas och utvecklas på ett ändamålsenligt satt.

54 §.

..

över socialnämnds

annorlunda förordnar.

[ Pfop. 1964:34; L'U 12; Rskr 111.

Senaste lydelse av 35, 41, 48, 53 och 55 §§ se 1960.98.

* SWG .iSöOO. Svensk förfallningssamlmgldS-h Nr 66�69

¬

background image

244

' Nr (iö ocli 67

^>8 §.

�vor länsstyrelses slulli^'a Iicslnt dier utslag i sådant inäl eller ⬢

som avses i 27, 30, 31, 39 eller 40

52 § andra eller tredje stycket^^",^^'

54 §, niå I)csA'är anföras hos Icammarrätlen. Talan må dock ej fullfr

hos kannnarrätton allenast hctråffaiide ranta eller rättegån^skrntr. ^ ^

Har mål,

dess Jielhet.

^

Har länsstyrelsen

förd klagan.

65 §.

Delgivning oinhesörjcs kostnadsfritt av polismyndighet.

Denna lag träder i kraft den I juli 19G4, D ärefter må ej någon kvarb^li

i arhelslicm eller hällas till tvångsarbete som ådönits jämlikt 50 §.

_ Det all a som vederbör hava sig hörsaniligen alt efterråtta. Till vttemiPi^

VISSO hava Vi de tta med egen hand nnder.skrivit och med Vårt kun"!

bekräfta låtit.

0"'

.Stockliolms slott den 3 april H)G4.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdeparteiuenlet)

c

^

^

SVEN ASPUNG

S(

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.