SFS 1954:579

540579.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.

NINGSS�ILIN6.

/

1954

utkom från trycket

r 579 ocli 580.

^ augusti looi.

!S!ä

Nr 579.

Lag

om nykterhets vård;

given Stochholms slott den 27 juli 1954.

' Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gött förordna som följer.

)'

Inledande bestämmelser.

;

1 §.

Missbrukar någon allcoholhaltiga drycker, skola enligt vad nedan sägs åt-

I prder vidtagas för att återföra honom till ett nyktert liv.

ijj;, ; Alkoholmissbruk föreligger, då någon, ej blott tillfälligt, använder alko-

hölhaltiga drycker till uppenbar skada för sig eller annan.

r

2 §.

El sb ? Med alkoholhaltiga drycker förstås i denna lag spritdrycker och vin även-

söm sådana maltdrycker, som innehålla mer än en och åtta tiondels viktpro-

1^'^ cönt alkohol.

, Vad i lagen sägs om alkoholhaltiga drycker skall ock gälla alkoholhaltiga

ersättningsmedel för sådana drycker.

12 c ''i'

'

Nykterhetsnämnder.

l.I varje kommun skall finnas en kommunal nykterhetsnämnd och i varje

län en länsnykterhetsnämnd.

2 Nykterhetsnämnderna skola stå under tillsyn av socialstyrelsen.

; När i denna lag stadgas, att viss åtgärd skall ankomma på eller anmälan

göras hos nykterhetsnämnden, åsyftas därmed, såvida ej annat utsäges, den

kommunala nykterhetsnämnden i den kommun, där den som avses med åt­

gärden eller anmälan har hemortsrätt eller eljest vistas.

^ f

4 §.

, 1 mom. Kommunal nykterhetsnämnd och länsnykterhetsnämnd hava till

uppgift, var inom sitt verksamhetsområde, att övervaka nykterhetstillstån­

det samt att i enlighet med vad i denna lag sägs eller eljest finnes stadgat

l^dtaga åtgärder för dess förbättrande.

1 Prop, 1954; 159; Sarsk. U 7; Rskr 316.

312�5//0�24. Svensk författningssamling 195/f, Nr 679 och 580.

v, ⬢

¬

background image

⬢'151

1222

� 1954.

,579. �

Därvid åligger det nykterhets nämnd särskilt

att söka förebygga och motverka onykterhet och dryckenskap genom u

lysningar, råd och anvisningar till försäljare av alkoholhaltiga drycker s

genom åtgärder mot olovlig befattning med sådana drycker;

att verka för nykterhetsfrämjande åtgärder genom framställningar ock

yttranden till vederbörande myndigheter; samt

att tillhandagå enskilda personer med de råd och upplysningar, som äga

samband med nämndens uppefter.

i

Nykterhetsnämnd har att ställa sig till efterrättelse de anvisningar angåen­

de verksamheten som socialstyrelsen meddelar.

2 mom. Utöver vad i 1 mom. sägs åligger det länsnykterhetsnämnd att

hålla sig noggrant underrättad om de kommunala nykterhetsnämndernas

verksamhet, att öva tillsyn över att dessa fullgöra sina uppgifter samt

lämna dem vägledning och bistånd.

Finner länsnykterhetsnämnd, att kommunal nykterhetsnämnd underlåter

att vidtaga åtgärd, som enligt denna lag ankommer på den kommunala nämn

den, eller att sådan nämnd ej handlägger ärende på nöjaktigt sätt, s

länsnykterhetsnämnden söka åvägabringa rättelse genom råd och anvisnin

ar. Vinnes ej rättelse härigenom eller påfordrar ärendets art omedelbart in,

gripande, har länsnykterhetsnämnden att vidtaga de åtgärder i ärendet, so

eljest ankomma på den kommunala nämnden. Har så skett, må den kom

munala nämnden ej taga befattning med ärendet i vidare mån än länsnykter

hetsnämnden föreskriver.

Då länsnykterhetsnämnden vidtager åtgärd, varom i andra stycket sägs,

äger länsnykterhetsnämnden samma befogenheter, som tillkomma kommu­

nal nykterhetsnämnd.

3 mom. Angående nykterhetsnärands åligganden i �vrigt är särskilt stad­

gat.

5 §.

Kommunal nykterhetsnämnd skall utgöras av särskilt tillsatt nämnd eller,

därest kommunens ringa folkmängd eller liknande förhållande gör sådan

obehövlig, av kommunens fattigvårdsstyrelse.

i

Konungen äger föreskriva, att kommun skall tillsätta särskild nykterhets­

nämnd. Framställning härom må göras av länsnykterhetsnämnden.

Ledamöter i särskild kommunal nykterhetsnämnd utses av kommunen til

det antal, som med hänsyn till folkmängden och andra förhållanden erford.

ras, dock minst fem. Suppleanter utses av kommunen till minst ledamöter

nas halva antal. Såväl män som kvinnor skola vara representerade i nä

den. Om möjligt bör läkare vara ledamot av nämnden.

i

Beträffande valbarhet, obehörighet, rätt att avsäga sig uppdraget, ledamo ^

och suppleants tjänstgöringstid och avgång, vissa prästers rätt att deltaga '

nämndens förhandlingar, val av ordförande, vice ordförande och kassaföryal,

tare, ordningen för nämndens arbete, ordförandens åligganden, ersättnin

åt ordförande och ledamöter, medelsförvaltning, avlämnande av utgifts- o

inkomstförslag, räkenskapers förande, redovisning, granskning av nämnde

räkenskaper och förvaltning samt ledamots ansvarighet äger vad i 10, 12�1 i

och 21 §§ i lagen om fattigvården finnes stadgat rörande fattigvårdsstyrelse ,

motsvarande tillämpning,

I fråga om nykterhetsnämnd i Stockholm gälla de bestämmelser, som

Konungen på förslag av stadsfullmäktige hieddelar.

ö §⬢ .

Om i särskild kommunal nyklerhetsnämnd icke finnes ledamot, som är

läkare, skall vederbörande tjänsteläkare närvara vid nämndens sammanträ-

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.