SFS 2016:686 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2016:686 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
160686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 5 kap. 12 §, och närmast före 5 kap. 12 § en ny
rubrik av följande lydelse.

5 kap.

Skuldsatta personer

12 §

2

Kommunen ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta

personer. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande
och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslu-
tad.

Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuld-

rådgivning som kommunerna ska svara för.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Tidigare 12 § upphävd genom 2009:596.

SFS 2016:686

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.