SFS 2016:1302 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2016:1302 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
161302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 8 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 §

2

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte
oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket där-
för att

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den

enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

2 Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2016:1302

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.