SFS 2018:669 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:669 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska

införas en ny paragraf, 4 kap. 2 a §, av följande lydelse.

4 kap.
2 a §
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hem-

tjänst till äldre personer.

Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats

om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka ut-

förandet av insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.

Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens

riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308.

SFS 2018:669

Publicerad

den 7 juni 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.