SFS 2018:1156 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:1156 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-1156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 7 kap. 1 och 2 §§ och 13 kap. 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 2 a och 2 b §§ och 16 kap.

10 a §, av följande lydelse.

7 kap.
1 §
2 Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild

individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkes-

mässigt bedriva

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt

6 kap.,

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.

5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,

4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje-

hem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana

hem som tar emot barn, eller

6. hemtjänst.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket

1�4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och

omsorg innan verksamheten påbörjas.

2 § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas

endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Tillstånd får vidare endast beviljas den som genom erfarenhet eller på

annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I fråga om en juridisk person ska prövningen sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten.

Vidare krävs att sökanden i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk

person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1�4 bedöms lämpliga.

1

Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356.

2

Senaste lydelse 2017:210.

SFS 2018:1156

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1156

Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina

skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter

av betydelse beaktas.

Sökanden ska även ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter

som gäller för verksamheten.

Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säker-

heten i verksamheten.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt

tillstånd sökas.

2 a § Den som har beviljats tillstånd enligt 1 § ska anmäla förändringar i

den krets av personer som avses i 2 § till Inspektionen för vård och omsorg

senast en månad efter förändringen.

2 b § Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansökningar

om tillstånd enligt 1 §.

13 kap.
8 §
3 Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som

står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har

betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till,

får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa

missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 7 kap. 2 § andra,

tredje och fjärde styckena inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats till-

stånd, eller att en sådan förändring som avses i 7 kap. 2 a § inte har anmälts,

får inspektionen förelägga den som beviljats tillståndet att avhjälpa bristen.

Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen

anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska

kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap.

1 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande

får förenas med vite.

9 §4 Om ett missförhållande enligt 8 § första stycket är allvarligt och

Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen

besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verk-

samheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt

eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg utan föregående

föreläggande besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verk-

samheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället

besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas utan föregående

föreläggande om tillståndshavaren inte uppfyller kraven i 7 kap. 2 § andra,

tredje och fjärde styckena.

16 kap.
10 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om

3

Senaste lydelse 2017:210.

4

Senaste lydelse 2012:944.

background image

3

SFS 2018:1156

1. villkor för tillstånd enligt 7 kap. 2 § andra, tredje och fjärde styckena,

och

2. avgift för ansökningar enligt 7 kap. 2 b §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den som påbörjat hemtjänstverksamhet före ikraftträdandet ska senast

den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta

bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fort-

sätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.