SFS 2018:1282 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:1282 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.
5 §
2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

�

1 kap. 4, 9, 13 och 14 §§ föräldrabalken,

�

2 kap. 1, 4�6 och 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad

utredning,

�

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

�

4 kap. 14 § föräldrabalken,

�

6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som

består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

�

6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

�

7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

�

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra

nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-

balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14,

rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2018:1281.

SFS 2018:1282

Publicerad

den 29 juni 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.