SFS 2018:1369 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:1369 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-1369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 6 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.
6 §
2 Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena
i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa
om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska

kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer.

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper

i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i
omvårdnaden om äldre människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409.

2 Senaste lydelse 2009:726.

SFS

2018:1369

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.