SFS 2018:1724 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:1724 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-1724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §,
8 kap. 2 § och 11 kap. 8 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande
lydelse.

2 a kap.
4 §
2 En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till
följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1. familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade,

2. hem för vård eller boende eller i stödboende enligt 6 kap.,
3. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller

tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2,

5. bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt

9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

6. annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den en-

skildes bosättningskommun.

5 kap.
5 §
3 Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder
och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och
annan lättåtkomlig service.

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvård-

nad för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor

som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service
och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur

stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

7 kap.
1 §
4 Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkes-
mässigt bedriva

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2 Senaste lydelse 2015:982.

3 Senaste lydelse 2010:427.

4 Senaste lydelse 2018:1156.

SFS

2018:1724

Publicerad
den

23 november 2018

background image

2

SFS

2018:1724

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt

6 kap.,

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.

5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje-

hem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana
hem som tar emot barn, eller

6. hemtjänst.
Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket

1�4 och 6 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och om-
sorg innan verksamheten påbörjas.

8 kap.
2 §
5 Kommunen får enligt grunder som kommunen bestämmer ta ut skä-
liga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i följande fall:

1. familjerådgivning,
2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och

hjälpinsatser av behandlingskaraktär,

3. föräldrautbildning inför adoption,
4. hemtjänst,
5. dagverksamhet,
6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje

styckena eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jorda-
balken, och

7. annan liknande social tjänst.
I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt

boende finns ytterligare bestämmelser i 3�9 §§.

11 kap.
8 §
6 I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot nå-
gon enskild tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

� 10 § om partsinsyn,
� 11 och 12 §§ om åtgärder om handläggningen försenas,
� 23 § om utredningsansvaret,
� 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
� 25 § om kommunikation,
� 31 § om dokumentation av beslut,
� 32 § om motivering av beslut,
� 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överkla-

gande går till, och

� 36 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen tillämpas dock inte i

fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant
boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje
stycket eller om någon annan liknande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan

eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild hos denna.

5 Senaste lydelse 2015:982.

6 Senaste lydelse 2018:812.

background image

3

SFS

2018:1724

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.