SFS 1993:1 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1993:1 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1993_1 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Svensk författningssamling

ISSN 0346-5845

SFS 1993:1

Utkom från trycket
den 19 januari 1993

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 7 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 23, 68 och 70 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 23 a §, av följande

lydelse.

23 §3 Behovet av andra hem för vård eller boende än sådana som anges i
23 a § skall inom varje landsting tillgodoses av landstinget och kommuner-
na i området.

Landstinget och kommunerna upprättar gemensamt en plan över beho-

vet av hem enligt första stycket och fördelningen av ansvaret för deras
inrättande och drift. Planen skall redovisas för länsstyrelsen.

23 a § Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990: 52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall tillgodoses av staten.
Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet för dessa
hem. Styrelsen leder och har tillsyn över verksamheten vid hemmen.

Staten kan om det finns särskilda skäl för det genom avtal uppdra åt ett

landsting eller en kommun att inrätta och driva hem som avses i första
stycket.

För vård i ett sådant hem som avses i första stycket får avgift tas ut av

den kommun som begärt placeringen.

Bestämmelserna i 24 § gäller även i fråga om vård i hem som avses i

denna paragraf.

68 § Länsstyrelsen skall inom länet

följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och

andra samhällsorgan,

1

Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93: SoU 10, rskr. 1992/93:106.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1991: 1667.

1-SFS 1993

1

background image

SFS 1993:1

även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett

ändamålsenligt sätt.

Annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 23 a § står under

länsstyrelsens tillsyn. Länsstyrelsen har rätt att inspektera verksamheten
vid sådana hem.

70 § Om det föreligger något missförhållande vid ett hem för vård eller
boende som står under länsstyrelsens tillsyn, skall länsstyrelsen förelägga
ledningen för hemmet att avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte

efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

�ldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden

den 1 juli 1993-den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd
av 23 a § tagit över ett hem som avses i 12 § lagen (1990: 52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga eller ett hem som avses i 22 eller 23 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall tillämpas dock de nya
bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet
skedde.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

2

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.