SFS 1993:390 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1993:390 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1993_390 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:390

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att ordet "handikapp" i rubriken närmast före 21 § skall bytas ut

mot "funktionshinder",

dels att 20 a och 69 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 21 a och 71 a §§, samt

närmast före 71 a § en ny rubrik av följande lydelse.

20 a §3 Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhål-
landena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksam-
het upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall

kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och or-
ganisationer.

21 a § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan-
dena i kommunen för människor med funktionshinder samt i sin uppsö-
kande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta områ-
de.

Kommunen skall planera sina insatser för människor med funktionshin-

der. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra
samhällsorgan och organisationer.

69 §4 Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för

vård eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem

1

Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93: SoUl 9, rskr. 1992/93:321.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1991:1667.

4

�ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

1009

background image

SFS 1993:390

står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är
beläget. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en begränsad del av dygnet.

Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.

Tystnadsplikt

71 a § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen
röja vad han därvid har erfarit om enskildas personliga förhållanden.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 71 a § den 1 juli 1993, och i övrigt

den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.