SFS 1993:47 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1993:47 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1993_47 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:47

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

Utkom från trycket

den 9 februari 1993

utfärdad den 28 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 35 §§ socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

10 §3 Socialnämnden bör genom färdtjänst, hjälp i hemmet, service och

omvårdnad, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta
för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv-

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed

jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä-

genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte
har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får kontaktperson utses
endast om barnet självt begär eller samtycker till det.

35 §4 För plats i förskola eller i fritidshem, färdtjänst, hjälp i hemmet,
service och omvårdnad, sådant boende som avses i 20 § andra stycket eller
21 § tredje stycket eller annan liknande social tjänst får kommunen ta ut
skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får
dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 14 och 15 §§ får avgift tas ut

endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar om året.

Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende får

inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och

sjukvårdslagen (1982: 763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Karin Laan
(Socialdepartementet)

138

1

Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93: SoU 12, rskr. 1992/93:132.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1991:1951.

4

Senaste lydelse 1990:1403. �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.