SFS 1994:10 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1994:10 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_10 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:10
Utkom från trycket
den 8 februari 1994

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 20 januari 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 a och 35 §§ socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

12 a §3 Kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal un-

der sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad och
umgänge (samarbetssamtal).

Kommunen skall även sörja för att familjerådgivning kan erbjudas dem

som begär det.

35 §4 För plats i av kommunen anordnad förskola, fritidshem, integre-
rad skolbarnsomsorg, familjedaghem, färdtjänst, familjerådgivning, hjälp

i hemmet, service och omvårdnad, sådant boende som avses i 20 § andra
stycket eller 21 § tredje stycket eller annan liknande social tjänst får kom-
munen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskolan som avses i 15 och 16 §§ får avgift tas ut

endast i den mån verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar om året.

Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende får

inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

23

1

Prop. 1993/94:4, bet. 1993/94:SoU 10, rskr. 1993/94:58. Prop. 1993/94:11, bet.

1 993/94: SoU 11, rskr. 1993/94:117.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:1527.

4

Senaste lydelse 1993:47.

background image

24

SFS 1994:10

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.