SFS 1994:1098 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1994:1098 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_1098 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1098
Utkom från trycket
den 30 juni 1994

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 16 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 a§ socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

21 a §3 Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhål-
landena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktions-
hinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens
verksamhet på dessa områden.

Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och

psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:218, bet. 1993/94: SoU28, rskr. 1993/94:396.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1993:390.

2291

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.