SFS 1994:1571 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1994:1571 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_1571 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6034

SFS 1994:1571

Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 18 a § skall upphöra att gälla,
dels att 48 och 69 §§ skall ha följande lydelse.

48 §3 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,

1

Prop. 1994/95:61, bet. 1994/95: S0U08, rskr. 1994/95:105.

2

Lagen omtryckt 1988:871. Senaste lydelse av 18 a § 1994:559.

3

Senaste lydelse 1994:559.

background image

2 kap. 1, 4 - 6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad
utredning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 19 § föräldrabalken beträffande beslut att utse utredare i mål och

ärenden om vårdnad eller umgänge,

7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta

befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 27 § denna lag eller att
fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag eller 9 § lagen (1964:143) om bidragsförskott.

69 §4 Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för

vård eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem
står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är
beläget. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en begränsad del av dygnet.

Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.

SFS 1994:1571

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om uppgift om barnomsorgsplats som avser tid före 1

januari 1995. Detsamma gäller i fråga om framställning av socialnämnd

om utbetalning av vårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartmentet)

4

Senaste lydelse 1994:559. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

6035

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.