SFS 1995:53 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1995:53 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1995_53 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

47

SFS 1995:53

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 73 och 74 §§ socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

73 §3 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 §,
medgivande enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En läns-

rätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas
först sedan det har vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:53.

background image

SFS 1995:53

74 § Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 § eller om
föreläggande eller förbud enligt 70 § får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och

domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

48

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.