SFS 1995:608 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1995:608 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1995_608 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

SFS 1995:608

Utkom från trycket

den 9 juni 1995

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 § socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

63 § Socialnämnden skall, enligt vad regeringen närmare föreskriver, ur
personregister lämna ut uppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statis-
tiska ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:200, bet. 1994/95:FiU24, rskr. 1994/95:368.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

1057

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.