SFS 1996:1034 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1996:1034 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1996_1034 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1765

1

Prop. 1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1994:1571.

Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 § socialtjänstlagen (1980:620)2

skall ha följande lydelse.

48 §3 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,

2 kap. 1, 4-6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utred-
ning,

3 kap. 5, 6, och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 19 § föräldrabalken beträffande beslut att utse utredare i mål och

ärenden om vårdnad eller umgänge,

7 kap. 7 § föräldrabalken beträffande godkännande av avtal om att un-

derhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader,

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta be-

fogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 27 § denna lag eller att
fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

SFS 1996:1034

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.