SFS 1996:791 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1996:791 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1996_791 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:791
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 69 § socialtjänstlagen (1980:620)2

skall ha följande lydelse.

69 §3 Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för vård
eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem står
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är
beläget. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en begränsad del av dygnet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Vad som sägs i 69 § första stycket gäller även hem som omfattades

eller skulle ha omfattats av numera upphävda stadgan (1970:88) om enskil-
da vårdhem m. m. och som inte uteslutande bedriver hälso- och sjukvårds-
verksamhet.

3. Den som vid lagens ikraftträdande erhållit tillstånd för verksamhet

enligt stadgan (1970:88) om enskilda vårdhem m. m. och som inte uteslu-
tande bedriver hälso- och sjukvård skall anses ha erhållit tillstånd enligt
69 §.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1994:1571. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

1258

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.