SFS 1996:983 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1996:983 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1996_983 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

SFS 1996:983
Utkom från trycket
den 29 oktober 1996

1553

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

utfärdad den 17 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 65 § socialtjänstlagen (1980:620)2

skall ha följande lydelse.

65 § Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet till denna
lämna uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika fel-
aktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder

skall varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgift om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten,

och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser

inom barnomsorg och särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgift som omfat-

tas av sekretess enligt 7 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.