SFS 1997:193 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:193 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_193 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:193

Utkom från trycket
den 14 maj 1997

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 30 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25, 30, 31, 47, 73 och 75 §§ soci-

altjänstlagen (1980:620)2 skall ha följande lydelse.

25 §3 En underårig får inte utan socialnämndens medgivande tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av
hans föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om honom. Som ett
medgivande anses socialnämndens beslut att bereda den underårige vård i ett
visst familjehem.

Socialnämnden får inte lämna medgivande enligt första stycket utan att

förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet
är utredda.

�r det fråga om att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att

adoptera det, skall medgivandet inhämtas innan barnet lämnar det land där
det har sitt hemvist. Medgivande får lämnas endast om den eller de som vill
adoptera har tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och har

blivit informerade om den planerade adoptionens innebörd. Medgivandet
upphör att gälla, om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två år från det
medgivandet lämnades.

Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till socialnämnden

om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid medgivandet
gäller. Medgivandet skall återkallas, om förutsättningarna för det inte längre
föreligger. �&terkallelse kan ske även när barnet har tagits emot av den eller
de som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte är förenlig med
barnets bästa.

När ett visst barn har föreslagits för adoption, skall socialnämnden skynd-

samt och senast inom två veckor från det att den eller de som vill adoptera
kommit in med en anmälan härom pröva om samtycke skall ges till att adop-
tionsförfarandet får fortsätta. Om det är fråga om ett adoptionsförfarande
som omfattas av lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella

1

Prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoUl5, rskr. 1996/97:192.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:53.

340

background image

SFS 1997:193

adoptioner, skall därvid 3 § i den lagen tillämpas. Den tid inom vilken pröv-
ning enligt detta stycke skall ske får förlängas om synnerliga skäl föreligger.

30 §4 Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämn-
den i vårdnadshavares hemkommun. Om nämndens prövning gäller ett hem i
en annan kommun, skall nämnden rådgöra med socialnämnden i den kom-
munen innan den fattar sitt beslut.

Ett medgivande enligt 25 § tredje stycket och ett samtycke enligt 25 §

femte stycket meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hem-
kommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheterna

enligt 26 §. I de fall samtycke enligt 25 § femte stycket lämnats av social-
nämnden i en annan kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna
enligt 26 §.

31 § Enskilda personer eller sammanslutningar får inte bedriva verksamhet
som syftar till att förmedla underåriga till hem som avses i 25 §.

Om rätt för auktoriserade sammanslutningar att i vissa fall förmedla barn

från utlandet för adoption finns bestämmelser i lagen (1997:192) om inter-
nationell adoptionsförmedling.

47 §5 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en

särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ären-
den som ankommer på nämnden enligt 25 § första - fjärde styckena och 28 §
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje
stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga samt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 25 § femte stycket om samtycke

vägras.

73 §6 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

bistånd enligt 6 §,

medgivande, återkallelse av medgivande eller om samtycke enligt 25 §,
förbud enligt 27 §,
eller eftergift enligt 37 §.
Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt el-

ler kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan
det har vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

75 §7 Till böter döms den som

1. åsidosätter bestämmelserna i 25 § eller 31 § första stycket, om inte gär-

4

Senaste lydelse 1990:53.

5

Senaste lydelse 1991:1667.

6

Senaste lydelse 1995:53.

7

Senaste lydelse 1990:53.

341

background image

SFS 1997:193

ningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen (1997:192) om interna-
tionell adoptionsförmedling,

2. överträder förbud som har meddelats med stöd av 27 §,
3. utan tillstånd driver ett sådant hem för vård eller boende som avses i

69 §,

4. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 70 § fortsätter verk-

samheten vid ett hem för vård eller boende.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden,

länsstyrelsen eller Socialstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

342

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.