SFS 1997:313 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:313 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_313 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:313

Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

1

Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU 18, rskr. 1996/97:264.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

Senaste lydelse av 46 § 1991:1667.

536

background image

SFS 1997:313

dels att 4 1 - 6 §§ samt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen

(1996:791) om ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 41 § skall utgå,
dels att 1, 3-6, 9, 12, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 33, 36, 37, 47, 50-52, 68-71

och 73-75 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 67 § skall lyda "Tillsyn över socialtjänsten",
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 6 a-6 h, 7 a, 33 a, 50 a,

50 b, 69 a-69 c, 70 a-70 c, 72 a och 72 b §§, samt närmast före 69 § en ny
rubrik av följande lydelse.

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund

främja människornas

ekonomiska och sociala trygghet,

jämlikhet i levnadsvillkor och

aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin

och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och
gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestäm-

manderätt och integritet.

När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa

kräver.

3 §3 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver.

Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra

huvudmän.

I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asyl-

sökande m.fl. finns särskilda bestämmelser i den lagen.

I 6 h och 72 a §§ finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kom-

mun än den i vilken den enskilde vistas.

4 §4 Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i

förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens

uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhan-
dahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndig-
hetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till
ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

5 § Till socialnämndens uppgifter hör att

göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,
medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhälls-

organ, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommu-
nen,

3

Senaste lydelse 1994:142.

4

Senaste lydelse 1992:1381.

537

background image

SFS 1997:313

informera om socialtjänsten i kommunen,
genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna

för goda levnadsförhållanden,

svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk

hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som

vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funk-
tionshinder.

6 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-
godosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin för-
sörjning {försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd)
de villkor som anges i 6 b-6 f §§.

6 a § Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnads-
nivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att
leva ett självständigt liv.

6 b § Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och

hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift,

2. boende, hushåll sel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tand-

vård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad rege-

ringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm
(riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar rörande olika
hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl,
skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämn-
den får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det
finns särskilda skäl för detta.

6 c § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjnings stöd under
viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetens-
höjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och

1. inte har fyllt tjugofem år, eller

2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetens-

höjande insatser, eller

3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men

under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Praktik eller kompetenshöj ande verksamhet som avses i första stycket

skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja
sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in

på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den

skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål
och förutsättningar.

Socialnämnden skall samråda med länsarbetsnämnden innan beslut fattas

enligt första stycket.

538

background image

SFS 1997:313

6 d § Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller
annan kompetenshöj ande verksamhet som anvisats enligt 6 c §, får fortsatt
försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon

utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöj ande verk-
samheten.

6 e § Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöj ande verksamhet
enligt 6 c § skall därvid inte anses som arbetstagare. I den utsträckning den
enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art liknar så-
dant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, skall han eller hon dock likstäl-
las med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap. 1-4 §§ och 7-

14 §§, 4 kap. 1-4 §§ och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen

(1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

6 f § Med annat bistånd avses

1. färdtjänst,

2. hjälp i hemmet,
3. särskilt boende för service och omvårdnad för äldre eller bostad med

särskild service för funktionshindrade.

6 g § Socialnämnden får ge bistånd i annan form än eller utöver vad som
följer av 6 b och 6 f §§, om det finns skäl för det.

6 h § En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av
ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där
utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kom-
munen ansöka om sådana insatser som avses i 6 f § punkterna 2 och 3. En så-
dan ansökan skall behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttnings-
kommunen.

Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen

får inte beaktas vid prövning enligt första stycket.

På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå

den förra kommunen med den utredning som kan behövas för bedömningen
av ansökan.

7 a § Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet.

För utförande av socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med

lämplig utbildning och erfarenhet.

9 § Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genom-
föras tillsammans med honom och vid behov i samverkan med andra sam-
hällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder
och mognad.

539

background image

SFS 1997:313

12 §5 Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda för-

hållanden,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar

att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hän-
synen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna

hemmet, samt

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, umgänge el-
ler adoption har avgjorts.

19 § Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att

leva och bo självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för
deras självbestämmande och integritet.

20 §6 Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder
och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig
service.

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvård-

nad för äldre människor med behov av särskilt stöd.

22 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i
ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård el-
ler boende.

Socialnämnden ansvarar för att den som genom nämndens försorg har ta-

gits emot i ett annat hem än det egna får god vård.

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med

anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

Vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet kan tas emot

av någon anhörig eller annan närstående. Enligt 1 § skall dock barnets bästa
alltid beaktas.

23 §7 Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och
hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och
bo utanför det egna hemmet. Enligt 23 a § skall dock behovet av vissa hem
tillgodoses av staten.

27 § När ett barns bästa kräver det, får socialnämnden förbjuda eller be-
gränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i
hemmet ta emot andras underåriga barn.

Ett förbud enligt första stycket omfattar inte fall då det med hänsyn till sär-

skilda omständigheter är uppenbart befogat att ett barn tas emot i hemmet.

5

Senaste lydelse 1990:1527.

6

Senaste lydelse 1990:1403. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

7

Senaste lydelse 1993:1. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

540

background image

SFS 1997:313

30 §8 Ett medgivande enligt 25 § första stycket meddelas av socialnämn-
den i vårdnadshavarens hemkommun. Om nämndens prövning gäller ett hem
i en annan kommun, skall nämnden informera och samråda med den kom-
munen innan den fattar sitt beslut.

Ett medgivande enligt 25 § tredje stycket och ett samtycke enligt 25 §

femte stycket meddelas av socialnämnden i den eller de sökandes hem-
kommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 25 § fullgör skyldigheterna

enligt 26 §. I de fall samtycke enligt 25 § femte stycket lämnats av social-
nämnden i en annan kommun fullgör i stället den nämnden skyldigheterna
enligt 26 §.

33 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 33 a §, återkräva för-
sörjningsstöd som den enskilde har erhållit enligt 6 b § endast om det har
lämnats

1. som förskott på en förmån eller ersättning,

2. till den som är indragen i arbetskonmkt, eller
3. till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat

råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats med stöd av 6 g §, får socialnämnden åter-

kräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning.

Beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt

denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgift om den
eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetal-
ningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.

33 a § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att
lämna uppgifter eller på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt
6 b eller 6 g § utgått obehörigen eller med för högt belopp, får socialnämn-
den återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket uppburit sådant ekono-

miskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha
insett detta, får socialnämnden återkräva vad som har betalats ut för mycket.

36 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte be-
talar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 eller 33 a § eller för kost-
nad som kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan
väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Ta-
lan väcks vid länsrätten i det län där den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom

att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara
sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga
skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

37 § Socialnämnden får helt eller delvis efterge den ersättningsskyldighet
som avses i 33 och 33 a §§ samt 34 § första och andra styckena.

8

Senaste lydelse 1997:193.

541

background image

SFS 1997:313

47 §9 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ären-
den som ankommer på nämnden enligt 25 § första-fjärde styckena och 28 §
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje
stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestäm-
melser om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall.

Första stycket gäller även i ärenden enligt 25 § femte stycket om samtycke

vägras och beslut enligt 36 § om att föra talan om återkrav enligt 33 a §.

50 § Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som ge-
nom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett

ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.

50 a § Vid en utredning om socialnämnden behöver ingripa till en under-
årigs skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser,
konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utred-
ningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägen-
het. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omstän-
digheterna i ärendet.

Utredning enligt första stycket skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd

senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta
att förlänga utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning som anges i första stycket skall un-

derrättas om att en utredning inleds.

50 b § Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 50 a § och
fatta beslut i ärendet även om den underårige byter vistelsekommun.
Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 50 § och ärendet avser vård
av missbrukare.

Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att

ta över utredningen av ärendet.

51 § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av be-
slut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumenta-
tionen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska om-
ständigheter och händelser av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att

den som är obehörig inte får tillgång till dem.

52 § Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes inte-
gritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journal anteckningar och
andra anteckningar som förs om honom. Om den enskilde anser att någon
uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

9

Senaste lydelse 1997:312.

542

background image

SFS 1997:313

68 §10 Länsstyrelsen skall inom länet

följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,
informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,
biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,
främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och an-

dra samhällsorgan,

även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ända-

målsenligt sätt.

Föreskrifter om enskild verksamhet m.m.

69 § 1 1 E t t bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt bedriva verk-
samhet i form av

1. hem för vård eller boende,

2. särskilda boendeformer motsvarande sådana som avses i 20 § andra

stycket eller 21 § tredje stycket,

3. hem för viss annan heldygns vård,

4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet.
Tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall be-

drivas.

Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal

enligt 4 § tredje stycket har överlämnat till en enskild att utföra.

69 a § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 69 § får beviljas
endast om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvalitet och säkerhet i

verksamheten.

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, skall nytt

tillstånd sökas.

69 b § Länsstyrelsen har tillsyn över

1. annat hem för vård eller boende än sådant som avses i 23 a §,

2. verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 69 § första stycket 2-A,
3. verksamhet som kommunen genom avtal enligt 4 § tredje stycket har

överlämnat till en enskild att utföra,

4. annan enskild verksamhet än sådan som omfattas av 1-3 från vilken

kommunen upphandlar tjänster för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

Länsstyrelsen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de

upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

69 c § Verksamhet för vilken tillstånd krävs enligt 69 § första stycket står
under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där verksamheten är
belägen. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

Om socialnämnden får kännedom om missförhållanden i enskild verksam-

het som står under länsstyrelsens tillsyn, skall socialnämnden underrätta
länsstyrelsen om det.

10

Senaste lydelse 1993:1. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

11

Senaste lydelse 1996:791.

543

background image

SFS 1997:313

70 §12 Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som
står under länsstyrelsens tillsyn enligt 69 b §, skall länsstyrelsen förelägga
den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet är allvarligt och länsstyrelsens föreläggande inte

efterkoms, får länsstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

70 a § Bestämmelserna i 51 och 52 §§ gäller i tillämpliga delar i enskild
verksamhet som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 69 b §. Doku-
mentationen skall bevaras så länge den kan antas ha betydelse för åtgärder i
verksamheten.

70 b § En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under
länsstyrelsens tillsyn enligt 69 b § skall, om det begärs av den som akten rör,
så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på
stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 71 a §.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör
lämnas ut, skall han genast med eget yttrande överlämna frågan till länssty-

relsen för prövning.

70 c § Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet som
står under länsstyrelsens tillsyn enligt 69 b § skall tas om hand

1. om verksamheten upphör,

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som vid be-
slutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand enligt första stycket skall förvaras av-

skilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits.
Personakterna skall bevaras i minst två år från det att de kom in till arkiv-
myndigheten. En myndighet som har hand om en personakt som har omhän-
dertagits har, om en uppgift ur akten begärs för särskilt fall, samma skyldig-
het att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhänder-
tagandet.

71 §13 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att social-
nämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till
nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndig-

heter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd.

12

Senaste lydelse 1993:1.

13

Senaste lydelse 1996:140.

544

background image

SFS 1997:313

Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan an-
mälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkes-
mässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på so-
cialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i

tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast an-

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att en un-
derårig utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av

betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 3 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

72 a § Om någon efter beslut av en socialnämnd vistas i en annan kommun
i familjehem, hem för vård eller boende eller sådan boendeform eller bostad
som avses i 20 § andra stycket, 21 § tredje stycket och 69 § första stycket 2,
har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det bistånd enligt
6 § samt det individuellt behovsprövade stöd och de individuellt behovsprö-
vade sociala tjänster enligt 10-12 och 16 §§ som den enskilde kan behöva.
Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 72 §.

Den kommun där den enskilde är folkbokförd har samma ansvar som en

placeringskommun enligt första stycket för bistånd, stöd och sociala tjänster

1. under kriminalvård i anstalt,

2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av

någon annan än en kommun,

3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

72 b § Om vårdnaden av en underårig överflyttats till en eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare som den underårige tidigare varit familjehems-
placerad hos, får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig
ersättning.

73 §14 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

försörjningsstöd enligt 6 b §,
vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 6 d §,
annat bistånd enligt 6 f §,
ansökan enligt 6 h §,
medgivande, återkallelse av medgivande eller om samtycke enligt 25 §,

eller

förbud eller begränsning enligt 27 §.

Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt el-

ler kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan
det har vunnit laga kraft.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14

Senaste lydelse 1997:193.

18 SFS 1997

545

background image

SFS 1997:313

74 §15 Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 §, om före-
läggande eller förbud enligt 70 § och om omhändertagande av personakt en-
ligt 70 c § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om över-
klagande av länsstyrelsens beslut enligt 70 b § gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och om

omhändertagande av personakt enligt 70 c § samt domstols motsvarande be-
slut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs
för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

75 §16 Till böter döms den som

1. åsidosätter bestämmelserna i 25 § eller 31 § första stycket, om inte gär-

ningen i sistnämnda fall är belagd med straff i lagen (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling,

2. överträder förbud eller begränsning som har meddelats med stöd av

27 §,

3. utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 69 §,
4. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 70 § fortsätter verksam-

heten.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden,

länsstyrelsen eller Socialstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 68-70 och 72 a §§ samt upphävan-

det av punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:791) om änd-
ring i socialtjänstlagen (1980:620) den 1 juli 1997, och i övrigt den 1 januari

1998.

2. Den som vid lagens ikraftträdande har tillstånd att inrätta ett hem för

vård eller boende skall anses ha fått tillstånd att bedriva motsvarande verk-
samhet enligt 69 § i dess nya lydelse.

3. Den som har tillstånd att bedriva enskild verksamhet med stöd av

punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:791) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620) skall anses ha erhållit tillstånd enligt 69 § i dess
nya lydelse, om det för verksamheten krävs tillstånd även enligt de nya be-
stämmelserna.

4. I fråga om tillstånd som enligt punkterna 2 och 3 skall gälla som till-

stånd enligt 69 § i dess nya lydelse fastställer länsstyrelsen till vilken punkt i
nämnda paragraf som verksamheten skall hänföras.

5. Om en ansökan om bistånd kommit in före ikraftträdandet, skall äldre

bestämmelser tillämpas i vad avser tid före den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

15

Senaste lydelse 1995:53.

16

Senaste lydelse 1997:312.

546

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.