SFS 1997:740 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:740 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_740 Lag om ändring i lagen (1997_313) om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:740
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

1394

Lag
om ändring i lagen (1997:313) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 6 f och 6 h §§ i paragrafernas lydelse enligt lagen (1997:313) om

ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1997:313) om

ändring i socialtjänstlagen (1980:620) skall ha följande lydelse.

6 f § Med annat bistånd avses hjälp i hemmet samt särskilt boende för ser-
vice och omvårdnad för äldre eller bostad med särskild service för funktions-
hindrade.

1

Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

background image

1395

SFS 1997:740

6 h § En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av
ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av
omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där
utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kom-
munen ansöka om sådana insatser som avses i 6 f §. En sådan ansökan skall

behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen.

Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen

får inte beaktas vid prövning enligt första stycket.

På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå

den förra kommunen med den utredning som kan behövas för bedömningen
av ansökan.

5.1 fråga om beslut avseende färdtjänst som har meddelats före ikraftträ-

dandet gäller äldre bestämmelser. Om en ansökan om bistånd som inte avser
färdtjänst kommit in före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser tillämpas
vad avser tid före den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.