SFS 1997:1091 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:1091 Lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_1091 Lag om ändring i lagen (1997_313) om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1091
Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1997:313) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § socialtjänstlagen (1980:620)2

i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:313) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

36 § Vill socialnämnden föra talan om ersättning som en enskild inte beta-
lar godvilligt för ekonomisk hjälp som avses i 33 eller 33 a § eller för kost-
nad som kommunen har haft enligt 34 § första eller andra stycket, skall talan
väckas hos länsrätten inom tre år från det kommunens kostnad uppkom. Ta-
lan väcks vid den länsrätt inom vars domkrets den enskilde är bosatt.

Talan om ersättning får inte bifallas, om den ersättningsskyldige genom

att återbetala kostnaden eller en del av denna kan antas bli ur stånd att klara
sin försörjning eller sin dagliga livsföring i övrigt eller annars synnerliga
skäl talar mot bifall till ersättningsanspråket.

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

2023

background image

SFS 1997:1091

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuter strand

(Socialdepartementet)

2024

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.