SFS 1997:1229 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:1229 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_1229 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1229
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 13-18 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 54, 65 och 72 a §§ skall ha följande lydelse.

54 §3 I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot nå-
gon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningsla-
gen (1986:223):

14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

20 § om motivering av beslut,
26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte uppgif-

ter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende som av-
ses i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket eller om någon annan lik-
nande social tjänst.

Vad som sägs i första stycket gäller också när det är fråga om en ansökan

eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mål eller ärende som rör myn-
dighetsutövning mot enskild hos denna.

65 §4 Socialnämnden skall på begäran av en annan myndighet till denna
lämna uppgifter om utgiven ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felak-
tiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder

skall varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgift om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser

inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgift som omfattas

av sekretess enligt 7 kap. 4 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

72 a §5 Om någon efter beslut av en socialnämnd vistas i en annan kom-
mun i familjehem, hem för vård eller boende eller sådan boendeform eller
bostad som avses i 20 § andra stycket, 21 § tredje stycket och 69 § första
stycket 2, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det bi-
stånd enligt 6 § samt det individuellt behovsprövade stöd och de individuellt
behovsprövade sociala tjänster enligt 10-12 §§ som den enskilde kan be-
höva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt
72 §.

1

Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98:UbU5, rskr. 1997/98:107.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:1403.

4

Senaste lydelse 1996:983.

5

Senaste lydelse 1997:313.

2288

background image

Den kommun där den enskilde är folkbokförd har samma ansvar som en

placeringskommun enligt första stycket för bistånd, stöd och sociala tjänster

1. under kriminalvård i anstalt,

2. under vård på sjukhus eller i annan sjukvårdsinrättning på initiativ av

någon annan än en kommun,

3. som aktualiserats inför avslutningen av vård enligt 1 eller 2.

SFS 1997:1229

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

2289

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.