SFS 1997:1230 Lag om ändring i lagen (1997:739) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1997:1230 Lag om ändring i lagen (1997:739) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1997_1230 Lag om ändring i lagen (1997_739) om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1230
Utkom från trycket
den 30 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1997:739) om ändring i
socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 18 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § i dess lydelse enligt lagen

(1997:739) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)2 skall ha följande ly-
delse.

35 § För familjerådgivning, hjälp i hemmet, service och omvårdnad, verk-

samhet för barn och ungdom enligt 12 § som inte är stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär, sådant boende som avses i 20 § andra stycket eller
21 § tredje stycket eller annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skä-
liga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock

inte överstiga kommunens självkostnader.

Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt boende får inte,

tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbe-
hålls tillräckliga medel för sina personliga behov.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:6, bet. 1997/98: UbU5, rskr. 1997/98:107.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

2289

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.