SFS 2009:496 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2009:496 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
090496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7 och 10 §§, 15

kap. 3 § och 16 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 a §

2

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att

fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I
fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av
15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.

12 kap.

7 §

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter

till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga
utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder

ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten,

och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser

inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas

av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

10 §

3

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår

att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att
sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår miss-
tanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa mot brottet. Detsamma gäller enligt 10 kap.
19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller
avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:407.

3 Senaste lydelse 2008:329.

SFS 2009:496

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:496

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning.

15 kap.

3 §

I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

16 kap.

4 §

4

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §,

omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud
enligt 13 kap. 6 §, förbud enligt 13 kap. 7 § samt överflyttning av ärende
enligt 16 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, och om förbud enligt 13 kap.
7 § samt domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:174.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.