SFS 2009:549 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2009:549 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
090549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 § samt rubriken närmast

före 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Personer som vårdar eller stödjer närstående

5 kap.

10 §

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249.

SFS 2009:549

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.