SFS 1999:48 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1999:48 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
990048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

2

dels

att 11 och 12 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 65 b §, av följande lydelse.

11 §

Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk

av alkohol och andra beroendeframkallande medel.

Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och en-

skilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverk-
ningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den

hjälp och vård som han behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden
skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga
bevaka att planen fullföljs.

12 §

3

Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållan-

den,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ung-

dom av alkoholhaltiga drycker, andra beroendeframkallande medel samt
dopningsmedel,

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar

att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hän-
synen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna
hemmet, samt

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts.

1

Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1998:323.

SFS 1999:48

Utkom från trycket
den 9 mars 1999

2*

SFS 1999:42�71

background image

2

SFS 1999:48

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

65 b §

Om socialnämnden i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att

nya medel används för missbruksändamål eller att ändringar sker i miss-
bruksmönster av kända medel, skall nämnden utan dröjsmål anmäla detta till
Folkhälsoinstitutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.