SFS 1998:384 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1998:384 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
980384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)

2

dels att 73 och 74 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 74 a §, av följande lydelse.

73 §

3 Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

försörjningsstöd enligt 6 b §,
vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 6 d §,
annat bistånd enligt 6 f §,
ansökan enligt 6 h §,
medgivande, återkallelse av medgivande eller om samtycke enligt 25 §,

eller

förbud eller begränsning enligt 27 §.
Beslut i fråga om bistånd till annan får inte överklagas enligt första

stycket.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt

eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först
sedan det har vunnit laga kraft.

74 §

4 Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 69 §, om före-

läggande eller förbud enligt 70 § och om omhändertagande av personakt
enligt 70 c § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I fråga om
överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 70 b § gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande eller förbud enligt 70 § och om

omhändertagande av personakt enligt 70 c § samt domstols motsvarande
beslut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som
behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1997:313. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1997:313. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

Svensk författningssamling

SFS 1998:384
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:384

74 a § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av
beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. I fråga om överklagande av

beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.