SFS 2020:574 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2020:574 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2020-574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.
10 §2
Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår
att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att
sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår miss-
tanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot
brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för

att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den
paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas
till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte
under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår
att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att förebygga terrorist-
brottslighet under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende,

stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en
domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folk-

bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

1 Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321.
2 Senaste lydelse 2018:690.

SFS

2020:574

Publicerad
den

23 juni 2020

background image

2

SFS

2020:574

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)