SFS 2020:574 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2020:574 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2020-574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 kap. 10 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

12 kap.
10 §2
Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår
att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att
sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår miss-
tanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot
brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för

att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den
paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas
till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte
under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår
att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att förebygga terrorist-
brottslighet under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende,

stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en
domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folk-

bokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

1 Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321.
2 Senaste lydelse 2018:690.

SFS

2020:574

Publicerad
den

23 juni 2020

background image

2

SFS

2020:574

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.