SFS 2005:126 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2005:126 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
050126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 14 kap. 2 § och 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 16 kap. 4 a §, av följande lydelse.

14 kap.

2 §

Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller

personer med funktionshinder skall vaka över att dessa får god omvårdnad
och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kän-
nedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna om någon enskild
skall genast anmäla detta till socialnämnden. Om inte missförhållandet av-
hjälps utan dröjsmål, skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndig-
heten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden
enligt denna lag.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven en-

skild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksam-
heten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet
eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

16 kap.

4 §

2

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-

dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt
13 kap. 6 § samt överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §

och om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt domstols motsva-
rande beslut gäller omedelbart.

1 Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165.

2 Senaste lydelse 2003:407.

SFS 2005:126

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

2

SFS 2005:126

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

4 a §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verk-

ställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp
får dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.