SFS 2001:306 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2001:306 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
010306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 65

b

§ socialtjänstlagen

(1980:620)

2

ordet ⬝Folkhälsoinstitutet⬝ skall bytas ut mot ⬝Statens folkhäl-

soinstitut⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

Senaste lydelse av 65 b § 1999:48.

SFS 2001:306

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.