SFS 2002:378 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2002:378 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
020378.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) skall ha följande lydelse.

14 kap.

1 §

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att social-

nämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myn-

digheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan an-
mälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt
bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på social-
tjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje
stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast an-

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett
barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228.

SFS 2002:378

Utkom från trycket
den 7 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.