SFS 2021:159 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2021:159 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2021-159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodo-
sedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjnings-

stöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens för-
fogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om
det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om
han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn

inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter
för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att
leva ett självständigt liv.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:55, bet. 2020/21:SoU21, rskr. 2020/21:211.
2 Senaste lydelse 2016:654.

SFS

2021:159

Publicerad
den

5 mars 2021

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen