SFS 2003:407 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2003:407 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
030407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels

att 6 kap. 6, 8 och 9 §§, 11 kap. 4 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 och 4 §§

skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av följande ly-

delse.

5 kap.

1 a §

Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar

att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som be-
rörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer
av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen (1980:100). Nämnden skall ak-
tivt verka för att samverkan kommer till stånd.

6 kap.

6 §

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård

tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör
någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller
henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan

att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i
hemmet är utredda. Om nämndens prövning gäller ett hem i en annan kom-
mun, skall nämnden informera och samråda med den kommunen innan den
fattar sitt beslut.

8 §

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, skall

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfa-
rande behövs.

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att

placeringen verkställdes, skall socialnämnden särskilt överväga om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldrabal-
ken.

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

SFS 2003:407

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:407

9 §

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadigvarande vård

och fostran meddelas av socialnämnden i vårdnadshavarens hemkommun.

Den nämnd som har lämnat medgivande enligt 6 § fullgör skyldigheterna

enligt 7 §.

11 kap.

4 §

Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta

beslut i ärendet även om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om
en utredning inletts enligt 1 § och ärendet avser vård av missbrukare. Den
nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning
som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet.

Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att

ta över utredningen av ärendet eller om ärendet annars flyttas över.

14 kap.

1 §

2

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att social-

nämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myn-

digheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersöknings-
verksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller
även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyl-
dighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven en-
skild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedri-
ven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens
område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast an-

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett
barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hem-
met.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

16 kap.

1 §

Ett ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en en-

skild person kan flyttas över till en annan socialnämnd.

�verflyttning skall ske om den som berörs av ärendet har starkast anknyt-

ning till den andra kommunen och det med hänsyn till den enskildes önske-
mål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt framstår som
lämpligt.

2

Senaste lydelse 2002:378.

background image

3

SFS 2003:407

Om berörda kommuner inte kan komma överens om överflyttning, får den

kommun där frågan om överflyttning kommit upp ansöka om överflyttning
av ärendet hos den länsstyrelse där den andra kommunen ligger.

Uppgifter som behövs för att en socialnämnd skall kunna ta över ett

ärende skall lämnas ut av den socialnämnd från vilken överlämnandet sker.

4 §

3

Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-

dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt
13 kap. 6 § samt överflyttning av ärende enligt 16 kap. 1 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §

och om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 § samt domstols motsva-
rande beslut gäller omedelbart. Polismyndigheten skall lämna den hjälp som
behövs för att verkställa ett beslut om omhändertagande av personakt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2002:437.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.