SFS 2006:463 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2006:463 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 §, 10 kap. 5 § och 12 kap.

2 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Kommunen skall sörja för

� att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå

enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal)
samt

� att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra

stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens för-

sorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem
som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i sam-

tal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och famil-
jer.

10 kap.

5 §

2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att un-

derhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

2 Senaste lydelse 2005:452.

SFS 2006:463

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:463

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

nämndens uppgifter enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

12 kap.

2 §

3 Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familje-
hem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet
fyllt arton år.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:452.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.