SFS 2006:495 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2006:495 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 16 kap. 6 a, 6 b och 6 d §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 16 kap. 6 e�h §§, samt

närmast före 16 kap. 6 f § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.

6 a §

2

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt

4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av socialnämnden,
skall åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som
inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställig-
heten av ett sådant beslut avbrutits.

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap.

1 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande, skall åläggas
att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte inom
skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten av ett
sådant avgörande avbrutits.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

6 b §

3

Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst

en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur lång tid dröjs-

målet har pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall

inte någon avgift tas ut.

6 d §

4

Om en kommun efter att ha ålagts att betala särskild avgift fortfa-

rande underlåter att tillhandahålla biståndet får ny särskild avgift enligt 6 a §
första eller andra stycket dömas ut.

6 e §

Särskild avgift enligt 6 a § första stycket får dömas ut bara om ansö-

kan enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gyn-

1 Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301.

2 Senaste lydelse 2002:437.

3 Senaste lydelse 2002:437.

4 Senaste lydelse 2002:437. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2006:495

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:495

nande beslutet om biståndet eller inom två år från det att verkställigheten av
det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 6 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan

enligt 6 c § delgetts kommunen inom två år från det att domen om biståndet
vunnit laga kraft eller inom två år från det att verkställigheten av domen av-
brutits.

Rapporteringsskyldighet

6 f §

Socialnämnden skall till länsstyrelsen och till de revisorer som avses

i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämndbe-
slut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för beslutet. För varje beslut skall nämnden ange tidpunkten för beslutet och
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjs-
målet.

Socialnämnden skall vidare dels till länsstyrelsen, dels till revisorerna rap-

portera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje
beslut skall nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

6 g §

Socialnämnden skall till länsstyrelsen och till de revisorer som avses

i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt
ett gynnande beslut som enligt 6 e § har rapporterats som ej verkställt. Da-
tum för verkställigheten skall då anges.

6 h §

Socialnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över

hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verk-
ställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vi-
dare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur

många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verkställa

en kommuns gynnande beslut får enbart tid från och med lagens ikraftträ-
dande beaktas vid bedömningen av om skälig tid överskridits. Detsamma
gäller i fråga om särskild avgift med anledning av dröjsmål med att verk-

background image

3

SFS 2006:495

ställa en kommuns gynnande beslut eller en domstols gynnande avgörande,
om verkställigheten av beslutet eller domen avbrutits.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.