SFS 2021:645 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2021:645 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2021-645.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 12 kap. 10 § och 16kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 11 a §, och närmast före

5 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 kap.
Våldsutövare
11 a §
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätter
eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt
beteende.

När socialnämnden fullgör uppgiften ska nämnden särskilt beakta

säkerheten för den som utsätts eller har utsatts för våld eller andra övergrepp
och dennes närstående.

12 kap.
10 §
2 Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår
att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21�23 §§ samma lag följer att
sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår
misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot
brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för

att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den
paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas
till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte
under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 b § samma lag framgår
att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild lämnas till
Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen i syfte att förebygga
terroristbrottslighet under vissa angivna förutsättningar. Av 10 kap. 18 c §
samma lag framgår dessutom att sekretess inte heller hindrar att en uppgift
som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till
Polismyndigheten i syfte att förebygga våld eller andra övergrepp mot en
närstående under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.
2 Senaste lydelse 2020:574.

SFS

2021:645

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

SFS

2021:645

2

1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende,

stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en
domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad

folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481), och

3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om

att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

16 kap.
10 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela sådana föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för
enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet som avser

1. barn och unga,
2. äldre personer,
3. personer med funktionsnedsättning,
4. missbrukare, och
5. personer som anges i 5 kap. 11 och 11 a §§.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv,
personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i
6 kap. 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:596.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.