SFS 2021:738 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2021:738 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2021-738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § och 16 kap. 6 § social-
tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
2 Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.

För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

med lämplig utbildning och erfarenhet.

I verksamhet enligt denna lag får endast den som har ett sådant bevis som

avses i 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659) använda yrkestiteln
undersköterska. Den som saknar behörighet att använda yrkestiteln får inte
använda en titel som kan förväxlas med den yrkestiteln.

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och

säkras.

16 kap.
6 §
3 Till böter döms den som

1. bryter mot 3 kap. 3 § tredje stycket,
2. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd

av 5 kap. 2 §,

3. åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller

12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §,

4. utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,
5. i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 §

fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 2 eller 3 får väckas endast

efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 4 eller 5 får väckas endast

efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln

undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller
hon inte har fått bevis enligt 4 kap. 5 a § patientsäkerhetslagen (2010:659)
om rätt att använda den, dock längst fram till och med den 30 juni 2033.

1 Prop. 2020/21:1875, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:377.
2 Senaste lydelse 2009:596.
3 Senaste lydelse 2012:944.

SFS

2021:738

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

2

SFS

2021:738

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.